Toán Lớp 8: (2x – 3)(x + 1) – (x – 4) ^ 2 – x(x + 7) (x – 1) ^ 3 – (x + 1)(x ^ 2 – x + 1) + 6(x – 1)(x + 1)

Question

Toán Lớp 8: (2x – 3)(x + 1) – (x – 4) ^ 2 – x(x + 7)
(x – 1) ^ 3 – (x + 1)(x ^ 2 – x + 1) + 6(x – 1)(x + 1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 2 tuần 2022-06-07T09:32:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  to Thực hiện phép tính:
  (2x-3)(x+1)-(x-4)^2-x(x+7)
  = (2x^2+2x-3x-3)-(x^2-8x+16)-(x^2+7x)
  = 2x^2-x-3-x^2+8x-16-x^2-7x
  = (2x^2-x^2-x^2)+(-x+8x-7x)+(-3-16)
  = -19
  Áp dụng: (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2
  ———-
  (x-1)^3-(x+1)(x^2-x+1)+6(x-1)(x+1)
  = (x^3-3x^2+3x-1)-(x^3+1)+6(x^2-1)
  = x^3-3x^2+3x-1-x^3-1+6x^2-6
  = (x^3-x^3)+(-3x^2+6x^2)+3x+(-1-1-6)
  = 3x^2+3x-8
  Áp dụng:
  +) (a-b)^3 = a^3-3a^2b+3ab^2-b^3
  +) a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)
  +) a^2-b^2 = (a-b)(a+b)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )