Toán Lớp 8: -2x^2+7x-5 Câu 3 a)x*(x-5)-(x^2+4x-18)=0 b)3x*(2x-9)-2x+9=0

Question

Toán Lớp 8: -2x^2+7x-5
Câu 3
a)x*(x-5)-(x^2+4x-18)=0
b)3x*(2x-9)-2x+9=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 6 tháng 2022-05-25T21:09:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. -2x^2+7x-5
  =-(2x^2 -2x-5x+5)
  =-(x-1)(2x-5)
  Câu 3:
  a) x(x-5)-(x^2 +4x-18)=0
  <=> x^2-5x – x^2 -4x+18=0
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   -2x²+7x -5
  = -2x² +2x +5x -5
  =(-2x² +2x )+(5x -5 )
  =-2x (x – 1) +5(x-1 )
  =(x -1)(-2x+5 )
  Câu 3:
  a) x.(x-5 ) -(x² +4x -18 )=0
  ⇒x² -5x – x² -4x +18 =0
  ⇒(x² – x²)+(-5x -4x ) +18=0
  ⇒ -9x +18 = 0
  ⇒-9x          =0-18
  ⇒-9x          =-18
  ⇒  x            =-18:(- 9)
  ⇒x              =2
  Vậy x=2
  b)3x.(2x -9 )-2x+9 =0
  ⇒3x.( 2x -9 )-(2x -9 )=0
  ⇒(2x -9)(3x – 1)=0
  ⇒2x – 9 =0   hoặc  3x -1 =0
  ⇒2x       =9               3x    =1
  ⇒x          =9/2             x=1/3
  vậy x ∈ {9/2 ;1/3 }

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )