Toán Lớp 8: x/x^2-2x-x^2+4x/x^3-4x-2/x^2+2x phép trừ nha mn

Question

Toán Lớp 8: x/x^2-2x-x^2+4x/x^3-4x-2/x^2+2x
phép trừ nha mn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 1 ngày 2022-04-19T13:12:29+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  \(\dfrac{{ – 4x + 4}}{{x\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)}}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  DK:x \ne \left\{ { – 2;0;2} \right\}\\
  \dfrac{x}{{{x^2} – 2x}} – \dfrac{{{x^2} + 4x}}{{{x^3} – 4x}} – \dfrac{2}{{{x^2} + 2x}}\\
   = \dfrac{x}{{x\left( {x – 2} \right)}} – \dfrac{{{x^2} + 4x}}{{x\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)}} – \dfrac{2}{{x\left( {x + 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{x\left( {x + 2} \right) – {x^2} – 4x – 2\left( {x – 2} \right)}}{{x\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{{x^2} + 2x – {x^2} – 4x – 2x + 4}}{{x\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{ – 4x + 4}}{{x\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)}}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )