Toán Lớp 8: 1. Tính : a) (3a + 2)3 b) (m2 – n/2)3 Mng giúp em với. Em đang cần gấp huhu.

Question

Toán Lớp 8: 1. Tính : a) (3a + 2)3 b) (m2 – n/2)3
Mng giúp em với. Em đang cần gấp huhu., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 7 tháng 2022-05-25T22:30:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo nhé.
  $\\$
  a,(3a+2)^3
  =(3a)^3+3.(3a)^2 .2+3.3a.2^2+2^3
  =27a^3+54a^2+36a+8
  $\\$
  b,(m^2-n/2)^3
  =(m^2)^3-3.(m^2)^2 .n/2+3.m^2 .(n/2)^2-(n/2)^3
  =m^6-3/2 m^4n+3/4m^2n^2-1/8 n^3
  Áp dụng Hằng Đẳng Thức:
  1, (a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3
  2, (a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3

 2. $a)$
  (3a+2)^3 =(3a+2)(9a^2 +12a+4)
  =27a^3 +36a^2 +12a+2(9a^2+12a+4)
  =27a^3+36a^2 +12a+18a^2 +24a+8
  =27a^3+54a^2+36a+8
  $b)$
  (m^2 – n^2)^3
  =(m^2 – n^2)(m^4-2m^2 n^2 +n^4)
  =m^6-2m^4 n^2+m^2 n^4-n^2 m^4 +2n^4 m^2-n^6
  =m^6 – 3m^4 n^2 +3m^2 n^4 -n^6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )