Toán Lớp 8: 1 tính (-8x^3y + 2y^4)(3xy^3 – 2x^4 + 7y) (2x -1)(3x + 2)(3 – x) 3x(2x + 5) + (6x – 1)(2 – x)+2 x^2+(3x + 1)(5x – 3) – (1 – 4x)^2 2 tí

Question

Toán Lớp 8: 1 tính
(-8x^3y + 2y^4)(3xy^3 – 2x^4 + 7y)
(2x -1)(3x + 2)(3 – x)
3x(2x + 5) + (6x – 1)(2 – x)+2
x^2+(3x + 1)(5x – 3) – (1 – 4x)^2
2 tính
a, (x – 2y)^2
b, (2x^2 + 3)^2
c, (x – 2)(x^2 + 2x + 4)
d, ( 2x – 1)^3
nếu bạn làm sai tôi sẽ báo cáo vi phạm
sóa câu hỏi của bạn
làm đúng tôi sẽ cho 5 vote 1 cảm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 32 phút 2022-05-01T01:56:39+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $1):$
   $a) (-8x³y+2y^4).(3xy^3-2x^4+7y)$
  $= (-8x³y).(3xy³-2x^4+7y)+2y^4.(3xy³-2x^4+7y)$
  $= -24x^4y^4+16x^7y-56x³y²+8xy^7-4x^4y^4+28y^5$
  $= [(-24x^4y^4)+(-4x^4y^4)]+16x^7y-56x³y²+8xy^7+28y^5$
  $= -28x^4y^4+16x^7y-56x³y²+8xy^7+28y^5$
  $b) (2x-1).(3x+2).(3-x)$
  $= (6x²+4x-3x-2).(3-x)$
  $= (6x²+x-2).(3-x)$
  $= 3.(6x²+x-2)-(6x²+x-2).x$
  $= 18x²+3x-6-6x³-x²+2x$
  $= (18x²-x²)-6x³+(3x+2x)-6$
  $= -6x^3+17x²+5x-6$
  $2):$
  $a) (x-2y)^2$
  $= x²-2.x.2y+(2y)²$
  $= x²-4xy+4y²$
  $b) (2x²+3)²$
  $= (2x²)²+2.2x².3+3²$
  $= 4x^4+12x²+9$
  $c) (x-2).(x^2+2x+4)$
  $= (x-2).(x²+x.2+2²)$
  $= x³-2³$
  $=x³-8$
  $d) (2x-1)³$
  $= (2x)³-3.(2x)².1+3.2x.1^2-1³$
  $= 8x³-12x²+6x-1$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )