Toán Lớp 8: 1) Tìm số a để đa thức x^3-3x^2+x+a chia hết cho đa thức x-2 2) Tìm x biết a) x^2 +4x=0 b) (x+1)^2-x^2+1=0

Question

Toán Lớp 8: 1) Tìm số a để đa thức x^3-3x^2+x+a chia hết cho đa thức x-2
2) Tìm x biết
a) x^2 +4x=0 b) (x+1)^2-x^2+1=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 4 ngày 2022-06-18T18:59:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. text{#Orca}
  Bài 1:
  x^3 – 3x^2 + x + a \vdots x – 2
  = 2x^3 – 3x^2 + x + a
  = 2x^3 + 4x^2 – 7x^2 – 14x + 15x + 30 + a – 30
  = 2x^2(x + 2) – 7x(x + 2) + 15(x + 2) + a – 30
  = (2x^2 – 7x + 15)(x + 2) + a – 30
  <=> a – 30 = 0 <=> a = 30
  Vậy a = 30
  Bài 2:
  a) x^2 + 4x = 0
  <=> x(x + 4) = 0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-4\\x=0\end{array} \right.\) 
  b) (x + 1)^2 – x^2 + 1 = 0
  (x + 1)^2 – x^2 + 1 = 2(x + 1)
  2(x + 1) = 0
  2x = -2
  x = -1
  Vậy x = -1

 2. Giải đáp:
   câu 1 đặt phép chia biểu thức
  câu 2 ý a đặt x ra 
             ý b khai triển (x+1) mũ 2 ra
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )