Toán Lớp 8: 1) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : a. x^2+x+2 b. x^2-3x+5 c. x^2+4x+7 d. x^2+5x Bài 2 viết các biểu thức sau thành tích (2x+

Question

Toán Lớp 8: 1) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
a. x^2+x+2
b. x^2-3x+5
c. x^2+4x+7
d. x^2+5x
Bài 2 viết các biểu thức sau thành tích
(2x+1)^2-(2x-1)^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 2 tháng 2022-12-15T21:22:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: Bạn xem hình ~
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-8-1-tim-gia-tri-nho-nhat-cua-bieu-thuc-a-2-2-b-2-3-5-c-2-4-7-d-2-5-bai-2-viet-cac-bieu

 2. a) x^2+x+2
  =(x+1/2)^2+7/4
  Vậy giá trị nhỏ nhất là 7/4 khi (x+1/2)^2=0 và chỉ khi x=-1/2
  b) x^2-3x+5
  =(x-3/2)^2+(11)/4
  Vậy giá trị nhỏ nhất là (11)/4 khi (x+3/2)^2=0 và chỉ khi x=3/2
  c)x^2+4x+7
  =(x+2)^2+3
  Vậy giá trị nhỏ nhất là 3 khi (x+2)^2=0 và chỉ khi x=-2
  d)x^2+5x
  =(x+5/2)^2-5/2
  Vậy giá trị nhỏ nhất là -5/2 khi (x+5/2)^2=0 và chỉ khi x=-5/2
  Bài 2:
  (2x+1)^2-(2x-1)^2
  =(2x+1-2x+1)(2x+1+2x-1)
  =2.4x
  =8x

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )