Toán Lớp 8: (x+1).(x+3).(x+5).(x+7)+15 phân tích đa tích thành nhân tử

Question

Toán Lớp 8: (x+1).(x+3).(x+5).(x+7)+15
phân tích đa tích thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 6 tháng 2022-05-25T16:14:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( x + 1 )( x + 3 )( x + 5 )( x + 7 ) + 15
  \(\left(x+1\right)\left(x+3\right)\left(x+5\right)\left(x+7\right)+15\)
  \(=\left(x+1\right)\left(x+7\right)\left(x+3\right)\left(x+5\right)+15\)
  \(=\left(x^2+8x+7\right)\left(x^2+8x+15\right)+15\)
  Đặt \(x^2+8x+11=t\)
  => 
  \(\left(t-4\right)\left(t+4\right)+15\)
  \(=t^2-16+15=t^2-1\)
  \(=\left(t-1\right)\left(t+1\right)\)
  \(=\left(x^2+8x+11-1\right)\left(x^2+8x+11+1\right)=\left(x^2+8x+10\right)\left(x^2+8x+12\right)\)

 2. (x+1).(x+3).(x+5).(x+7)+15
  =[(x+1).(x+7)].[(x+3).(x+5)]+15
  =(x^2+7x+x+7).(x^2+5x+3x+15)+15
  =(x^2+8x+7).(x^2+8x+15)+15
  =(x^2+8x+11-4).(x^2+8x+11+4)+15
  =[(x^2+8x+11)^2-4^2]+15
  =(x^2+8x+11)^2-16+15
  =(x^2+8x+11)^2-1
  =(x^2+8x+11-1).(x^2+8x+11+1)
  =(x^2+8x+10).(x^2+8x+12)
  $#chúc tus học tốt!!$
  #La

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )