Toán Lớp 7: toán hình: cho góc nhọn xoy trên tia đối của tia Ox lấy điểm A trên tia của Ox lấy điểm A trên tia đối của tia Oy lấy điểm B sao cho oa

Question

Toán Lớp 7: toán hình: cho góc nhọn xoy trên tia đối của tia Ox lấy điểm A trên tia của Ox lấy điểm A trên tia đối của tia Oy lấy điểm B sao cho oa=ob
trên tia Ax lấy điểm x trên tia By lấy điểm D sao cho AC=BD và OB

in progress 0
Cẩm Thúy 6 tháng 2022-05-25T19:15:36+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a)
  Ta có:
  AC=OA+OC
  BD=OB+OD
   AC=BD (gt) , OA=OB (gt)
  ⇒OC=OD
  Xét △OAD  △OBC 
  OA=OB (gt)
  AOD^=BOC^ (đối đỉnh)
  OD=OC (cmt)
  ⇒△OAD=△OBC (c.g.c)
  ⇒AD=BC (hai cạnh tương ứng)
  b)
  Do △OAD=△OBC (cmt)
  ⇒ODA^=OCB^ (hai góc tương ứng)
   OAD^=OBC^ (hai góc tương ứng)
  Ta có:
  OAD^+CAE^=1800
  OBC^+DBE^=1800
   OAD^=OBC^ (cmt)
  ⇒CAE^=DBE^
  Xét △EAC  △EBD 
  CAE^=DBE^ (cmt)
  AC=BD (gt)
  ACE^=EDB^ (do OCB^=ODA^ -cmt)
  ⇒△EAC=△EBD (g.c.g)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )