Toán Lớp 7: Tính A=1+3+5+7-.2021 ________________ 1.2+2.3+3.4-.49.50

Question

Toán Lớp 7: Tính A=1+3+5+7…..2021
________________
1.2+2.3+3.4…..49.50, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 1 tháng 2022-03-14T15:51:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-7-tinh-a-1-3-5-7-2021-1-2-2-3-3-4-49-50

 2. Answer
  A = {1 + 3 + 5 + … + 2021}/{1 . 2 + 2 . 3 + … + 49 . 50}
  Đặt 1 + 3 + 5 + … + 2021 = B
         1 . 2 + 2 . 3 + … + 49 . 50 = C
  => B = 1 + 3 + 5 + … + 2021
  Số số hạng của B là:
  (2021 – 1) : 2 + 1 = 1011 (số hạng)
  Tổng của dãy số B là:
  (2021 + 1) xx 1011 : 2 = 1 022 121
  $\\$
  C = 1 . 2 + 2 . 3 + … + 49 . 50
  3C = 1 . 2 . 3 + 2 . 3 . 3 + … + 49 . 50 . 3
  3C = 1 . 2 . (3 – 0) + 2 . 3 . (4 – 1) + … + 49 . 50 . (51 – 48)
  3C = 0 . 1 . 2 – 1 . 2 . 3 + 1 . 2 . 3 – 2 . 3 . 4 + … + 48 . 49 . 50 – 49 . 50 . 51
  3C = 0 . 1 . 2 – 49 . 50 . 51
  3C = 49 . 50 . 51
  C = {49 . 50 . 51}/3
  C = 41650
  => A = {1 + 3 + 5 + … + 2021}/{1 . 2 + 2 . 3 + … + 49 . 50}
  => A = {1 022 121}/{41 650}
  Vậy A = {1 022 121}/{41 650}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )