Toán Lớp 7: Tính A = 1/(3.5) + 1/(5.7) + … + 1/(97.99) B = -1/3 + 1/3^2 – 1/3^3 + … + 1/50 – 1/51

Question

Toán Lớp 7: Tính
A = 1/(3.5) + 1/(5.7) + … + 1/(97.99)
B = -1/3 + 1/3^2 – 1/3^3 + … + 1/50 – 1/51, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 6 tháng 2022-06-21T04:56:25+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  A = 1/(3.5) + 1/(5.7) + … + 1/(97.99)
  => 2A = 2/(3.5) + 2/(5.7) + … + 2/(97.99)
  => 2A = {5 – 3}/{3.5} + {7 – 5}/{5.7} + … + {99 – 97}/{97.99}
  => 2A = 1/3 – 1/5 + 1/5 – 1/7 + … + 1/97 – 1/99
  => 2A = 1/3 + (-1/5 + 1/5) + … + (-1/97 + 1/97) – 1/99
  => 2A = 1/3 – 1/99
  => 2A = 32/99
  => A = 32/99 : 2
  => A = 16/99
  ———————————
  Sửa đề:
  B = -1/3 + 1/3^2 – 1/3^3 + … + 1/3^50 – 1/3^51
  => 3B = -1 + 1/3 – 1/3^2 + … + 1/3^49 – 1/3^50
  => 3B + B = (-1 + 1/3 – 1/3^2 + … + 1/3^49 – 1/3^50) + (-1/3 + 1/3^2 – 1/3^3 + … + 1/3^50 – 1/3^51)
  => 4B = -1 + 1/3 – 1/3^2 + … + 1/3^49 – 1/3^50  -1/3 + 1/3^2 – 1/3^3 + … + 1/3^50 – 1/3^51
  => 4B = -1 + (1/3 – 1/3) + (-1/3^2 + 1/3^2) + .. + (-1/3^50 + 1/3^50) – 1/3^51
  => 4B = -1 – 1/3^51
  => 4B = -{3^51 + 1}/3^51
  => B = -{3^51 + 1}/{4.3^51}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )