Toán Lớp 7: Tìm x,y,z $\frac{2x}{3}$ = $\frac{2y}{4}$ = $\frac{4z}{5}$ và và x + y +z = 49

Question

Toán Lớp 7: Tìm x,y,z
$\frac{2x}{3}$ = $\frac{2y}{4}$ = $\frac{4z}{5}$ và và x + y +z = 49, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 8 phút 2022-04-20T00:42:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Do: {2x}/3 = {2y}/4 = {4z}/5
  => {4x}/6 = {4y}/8 = {4z}/5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  {4x}/6 = {4y}/8 = {4z}/5 = {4x + 4y + 4z}/{6 + 8 + 5} = {4.(x + y +z)}/{19} = {4 . 49}/19 = 196/19
  => {2x}/3 = 196/19 -> x = 294/19
  => {2y}/4 = 196/19 -> y = 392/19
  => {4z}/5 = 196/19 -> z = 245/19
  Vậy (x,y,z) = (294/19 ; 392/19 ; 245/19 )
  ∘ dariana

 2. (2x)/3 = (2y)/4 = (4z)/5
  <=> x/(3/2)  = y/2 = z/(5/4)
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau :
  <=> x/(3/2)  = y/2 = z/(5/4) = (x+y+z)/(3/2+2+5/4) = 49/(19/4) =196/19
  <=> $\begin{cases}x =  \dfrac{196}{19} . \dfrac{3}{2} =\dfrac{294}{19} \\ y = \dfrac{196}{19} .2 =\dfrac{392}{19} \\ z = \dfrac{196}{19}  . \dfrac{5}{4} = \dfrac{245}{19} \end{cases}$
  Vậy x =294/19 ; y = 392/19 ; z = 245/19

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )