Toán Lớp 7: Tìm x,y biết 5)$\frac{x}{3}$ = $\frac{y}{5}$ = $\frac{z}{7}$ và 2x+3y-z= -14 6)3x=y;5y=4z và 6x+7y+8z=456

Question

Toán Lớp 7: Tìm x,y biết
5)$\frac{x}{3}$ = $\frac{y}{5}$ = $\frac{z}{7}$ và 2x+3y-z= -14
6)3x=y;5y=4z và 6x+7y+8z=456, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 2 tuần 2022-06-07T07:01:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   5) Áp dụng tính chất của DTSBN ta có:
  x/3 = y/5 = z/7 = (2x+3y-z)/(2.3+3.5-7) = (-14)/14 = -1
  ⇒ x = -1.3 = -3
  ⇒ y = -1.5 = -5
  ⇒ z = -1.7 = -7
  Vậy (x;y;z) = (-3; -5; -7)~
  6)
  Ta có:
  3x = y ⇒ x = y/3 ⇒ x/4 = y/12 (1)
  5y = 4z ⇒ y/4 = z/5 ⇒ y/12 = z/15 (2)
  Từ (1) và (2) suy ra x/4 = y/12 = z/15
  Áp dụng tính chất của DTSBN ta có:
  x/4 = y/12 = z/15 = (6x+7y+8z)/(6.4+7.12+8.15) = 456/228 = 2
  ⇒ x = 2.4 = 8
  ⇒ y = 2.12 = 24
  ⇒ z = 2.15 = 30
  Vậy (x;y;z) = (8; 24; 30)

 2. 5) Theo đề bài ta có :
  (2x)/6=(3y)/15=z/7 và 2x+3y-z=-14
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
  (2x)/6=(3y)/15=z/7=(2x+3y-z)/(6+15-7)=(-14)/14=-1
  Do đó :
  x/3=-1=>x=-1.3=>x=-3
  y/5=-1=>y=-1.5=>y=-5
  z/7=-1=>z=-1.7=>z=-7
  Vậy (x;y;z)=(-3;-5;-7).
  ————————————————————–
  6) Theo đề bài,ta có :
  3x=y -> x=y/3 -> x/4=y/12
  5y=4z -> y/4=z/5 -> y/12=z/15
  Mà x/4=y/12 ; y/12=z/15
  ->x/4=y/12=z/15 và 6x+7y+8z=456
  => (6x)/24 = (7y)/84 = (8z)/120 và 6x+7y+8z=456
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
  (6x)/24 = (7y)/84 = (8z)/120 = (6x+7y+8z)/(24+84+120)=456/228=2
  Do đó :
  x/4=2=>x=2.4=>x=8
  y/12=2=>y=2.12=>y=24
  z/15=2=>z=2.15=>z=30
  Vậy (x;y;z)=(8;24;30) .
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )