Toán Lớp 7: Tìm x và y; z a) 13x=7y và x+y=40 b) 1/2x=2/3y=3/4z và x-y= 15 c) 4x = 3y : 5y=42 và 2x+3y+5x=86 Giải giúp mik vs Mik cần gần gấp lắ

Question

Toán Lớp 7: Tìm x và y; z
a) 13x=7y và x+y=40
b) 1/2x=2/3y=3/4z và x-y= 15
c) 4x = 3y : 5y=42 và 2x+3y+5x=86
Giải giúp mik vs Mik cần gần gấp lắm ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 1 tháng 2022-12-22T07:52:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  a)13x = 7y\\
   \Leftrightarrow \dfrac{x}{7} = \dfrac{y}{{13}} = \dfrac{{x + y}}{{7 + 13}} = \dfrac{{40}}{{20}} = 2\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 2.7 = 14\\
  y = 2.13 = 26
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,x = 14;y = 26\\
  b)\dfrac{1}{2}x = \dfrac{2}{3}y = \dfrac{3}{4}z\\
   \Leftrightarrow \dfrac{x}{{2.6}} = \dfrac{{2y}}{{3.6}} = \dfrac{{3z}}{{4.6}}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{x}{{12}} = \dfrac{y}{9} = \dfrac{z}{8} = \dfrac{{x – y}}{{12 – 9}} = \dfrac{{15}}{3} = 5\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 5.12 = 60\\
  y = 5.9 = 45\\
  z = 5.8 = 40
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,x = 60;y = 45;z = 40\\
  c)\left\{ \begin{array}{l}
  4x = 3y\\
  5y = 4z
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{x}{3} = \dfrac{y}{4}\\
  \dfrac{y}{4} = \dfrac{z}{5}
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \dfrac{x}{3} = \dfrac{y}{4} = \dfrac{z}{5} = \dfrac{{2x}}{6} = \dfrac{{3y}}{{12}} = \dfrac{{5z}}{{25}}\\
   = \dfrac{{2x + 3y + 5z}}{{6 + 12 + 25}} = \dfrac{{86}}{{43}} = 2\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 2.3 = 6\\
  y = 2.4 = 8\\
  z = 2.5 = 10
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,x = 6;y = 8;z = 10
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )