Toán Lớp 7: Tìm hai số a, b biết a : b = 2 : 4 và a + b = 18

Question

Toán Lớp 7: Tìm hai số a, b biết a : b = 2 : 4 và a + b = 18, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 3 tháng 2022-03-02T15:12:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  $a=6;$ $b=12$

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\text{Theo bài ta có:}$  a/b=2/4 => a/2=b/4 $\text{và}$ $a+b=18$

  $\text{Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:}$

  a/2=b/4=$\dfrac{a+b}{2+4}=$ $\dfrac{18}{6}=3$

  => a/2=3 => a=3.2 => a=6

           b/4=3 => a=3.4 => a=12

  \text{Vậy} $a=6;$ $b=12$

  @blink2k9

  0
  2022-03-02T15:14:10+00:00

  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  a : b = 2 : 4

  => a/2 = b/4

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  a/2 = b/4 = {a + b}/{2 + 4} = 18/6 = 3

  => a/2 = 3 => a = 3. 2 = 6

       b/4 = 3 => b = 3 . 4 = 12

  Vậy a;b lần lượt là 6; 12

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )