Toán Lớp 7: Tìm cặp số nguyên (x,y) thỏa mãn `|y+2021|+30=1830/{(2x+6)^2+61}`

Question

Toán Lớp 7: Tìm cặp số nguyên (x,y) thỏa mãn `|y+2021|+30=1830/{(2x+6)^2+61}`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 6 tháng 2022-05-25T22:04:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   |y+2021|+30=1830/[(2x+6)^2+61]
  Xét VT=|y+2021|+30
  Nhận xét:
  |y+2021|>=0
  => |y+2021|+30>=30
  Hay VT>=30
  Xét VP=1830/[(2x+6)^2+61]
  * Mẫu số=(2x+6)^2+61
  Nhận xét:
  (2x+6)^2>=0
  => (2x+6)^2+61>=61
  Hay Mẫu số >=61
  => VP<=1830/61=30
  Để VT=VP thì:
  |y+2021|=0 và (2x+6)^2=0
  <=> y+2021=0 và 2x+6=0
  <=> y=-2021 và x=-3
  Vậy (x, y)=(-3; -2021)

 2. Bài 1: Tính nhẩm:
  1943 x 10 = ……… 6953 x 100 = ………….. 2300 x 1000 = …………….
  4800 : 10 = …….… 500400 : 100 = ………… 8070000 : 1000 = …………….
  Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  55 tấn = ……. yến 80000kg = ……. tấn
  6200g = ……. hg 315m = ……. cm
  700mm = …… dm 14 tạ 300kg = ……. yến
  20000m = ……. km 2300dag 40hg = ……kgP

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )