Toán Lớp 7: tìm x biết l4x-1l-l3x-1/2l=0 giúp mik nhé mik đang cần gấp

Question

Toán Lớp 7: tìm x biết l4x-1l-l3x-1/2l=0
giúp mik nhé mik đang cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 1 tháng 2022-12-22T03:40:26+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  \(\left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{3}{{11}}\\
  x = \dfrac{1}{5}
  \end{array} \right.\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  \left| {4x – 1} \right| – \left| {\dfrac{{3x – 1}}{2}} \right| = 0\\
   \to \left| {4x – 1} \right| = \left| {\dfrac{{3x – 1}}{2}} \right|\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  4x – 1 = \dfrac{{3x – 1}}{2}\left( {DK:x \ge \dfrac{1}{3}} \right)\\
  4x – 1 =  – \dfrac{{3x – 1}}{2}\left( {DK:\dfrac{1}{3} > x \ge \dfrac{1}{4}} \right)\\
   – 4x + 1 =  – \dfrac{{3x – 1}}{2}\left( {DK:x < \dfrac{1}{4}} \right)
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  8x – 2 = 3x – 1\\
  8x – 2 =  – 3x + 1\\
   – 8x + 2 =  – 3x + 1
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  5x = 1\\
  11x = 3\\
  5x = 1
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{3}{{11}}\\
  x = \dfrac{1}{5}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )