Toán Lớp 7: Tìm x biết: a)|3/2x+1/2|=|3x-1| b)|5/4x-7/2-|5/8x +3/5|=0 c)|7/5x

Question

Toán Lớp 7: Tìm x biết:
a)|3/2x+1/2|=|3x-1| b)|5/4x-7/2-|5/8x +3/5|=0 c)|7/5x+2/3|=|4/3x-1/4|, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 2 tháng 2022-12-19T04:59:59+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a, x=1 hoặc x=1/9
  b, x=164/25 hoặc x=116/75
  c, x=(-55)/4 hoặc x=(-25)/164
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,
  |3/2x +1/2| = |3x-1|
  Trường hợp 1 :
  -> 3/2x + 1/2 = 3x-1
  -> 3/2x – 3x =(-1)/2-1
  -> (-3)/2x = (-3)/2
  ->x=(-3)/2 : (-3)/2
  ->x=1
  Trường hợp 1 :
  -> 3/2x + 1/2 =-3x+1
  ->3/2x+3x=(-1)/2+1
  -> 9/2x=1/2
  ->x=1/2 : 9/2
  ->x=1/9
  Vậy x=1 hoặc x=1/9
  b,
  |5/4x – 7/2| – |5/8x + 3/5|=0
  -> |5/4x – 7/2| =0 + |5/8x+3/5|
  -> |5/4x – 7/2| = |5/8x + 3/5|
  Trường hợp 1 :
  ->5/4x – 7/2 = 5/8x +3/5
  -> 5/4x – 5/8x = 7/2 +3/5
  -> 5/8x =41/10
  ->x=41/10 : 5/8
  ->x=164/25
  Trường hợp 2 :
  ->5/4x – 7/2=(-5)/8x – 3/5
  ->5/4x + 5/8x = 7/2 – 3/5
  -> 15/8x=29/10
  ->x=29/10 : 15/8
  ->x=116/75
  Vậy x=164/25 hoặc x=116/75
  c,
  |7/5x + 2/3| = |4/3x -1/4|
  Trường hợp 1 :
  ->7/5x + 2/3=4/3x-1/4
  -> 7/5x – 4/3x=(-2)/3-1/4
  -> 1/15x=(-11)/12
  ->x=(-11)/12 : 1/15
  ->x=(-55)/4
  Trường hợp 2 :
  -> 7/5x + 2/3=(-4)/3x +1/4
  -> 7/5+4/3x=(-2)/3+1/4
  ->41/15x=(-5)/12
  ->x=(-5)/12 : 41/15
  ->x=(-25)/164
  Vậy x=(-55)/4 hoặc x=(-25)/164
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )