Toán Lớp 7: Tìm x,biết 4)$\frac{(-3)^{x}}{81}$ = -27 5) $2^{x-1}$ = 16 6) $(x-1)^{2}$ = 25

Question

Toán Lớp 7: Tìm x,biết
4)$\frac{(-3)^{x}}{81}$ = -27
5) $2^{x-1}$ = 16
6) $(x-1)^{2}$ = 25, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 2 tuần 2022-06-07T23:42:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:)
  4:))
  $(-3)^{x}$ =-2187
  $(-3)^{x}$ = $(-3)^{7}$ 
  x=7
  5:))
  $2^{x-1}$ =$2^{4}$ 
  x-1=4
  x=5
  6:))
  $(x-1)^{2}$ =$5^{2}$ 
  x-1=5
  x=6
  Cho minhf ctlhn nha

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\textit{@Ngốc}$
  $\text{a ,$\dfrac{$(-3)^{x}$}{81}$ = -27}$
  $\text{⇒ $(-3)^{x}$ = -27 . 81}$
  $\text{⇒ $(-3)^{x}$ = $(-3)^{7}$}$
  $\text{⇒ x = 7}$
  $\text{b, $2^{x-1}$ = 16}$
  $\text{⇒ $2^{x-1}$ = $2^{4}$}$
  $\text{⇒ x – 1 = 4}$
  $\text{⇒ x = 5}$
  $\text{c, (x – 1)² = 25}$
  $\text{⇒ x – 1 = 5 hoặc x – 1 = -5}$
  $\text{+, TH1: x – 1 = 5 ⇒ x = 6}$
  $\text{+, TH2: x – 1 = -5 ⇒ x = -5}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )