Toán Lớp 7: tìm x a, (5x-3) mũ 3 -(5x-3) mũ 2=0 b,2x=3y và xy=24

Question

Toán Lớp 7: tìm x
a, (5x-3) mũ 3 -(5x-3) mũ 2=0
b,2x=3y và xy=24, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 33 phút 2022-06-04T17:24:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) (5x-3)^3 -(5x-3)^2 =0
  <=> 25x^2-35x+12=0
  <=> 5x(5x-3)-4(5x-3)=0
  <=> (5x-4)(5x-3)=0
  TH1:
  5x-4=0
  <=> 5x=4
  <=> x=4/5
  TH2:
  5x-3=0
  <=> 5x=3
  <=> x=3/5
  Vậy x∈{4/5;3/5}
  b) 2x=3y và x.y=24
  Đặt x/3=y/2=k
  => x=k; y=k
  => 2k.3k=24
  => 6k^2 =24
  => k^2 =24:6
  => k^2 =4
  => k^2 =2^2
  => k=2
  Từ đó, ta có:
  => x=2.2=4
  => y=2.3=6
  Vậy x;y lần lượt là 4;6.
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  (5x – 3)^3 – (5x – 3)^2 = 0
  ⇒ (5x – 3)^2 . [(5x – 3) – 1] = 0
  ⇒ (5x – 3)^2 . (5x – 4) = 0
  ⇒ (5x – 3)^2 = 0         hoặc           5x – 4 = 0
  ⇒ 5x – 3 = 0          hoặc            5x – 4 = 0
  ⇒ x = 3/5          hoặc            x = 4/5
  Vậy  x ∈ {3/5 ; 4/5}
  b)
  2x = 3y
  ⇒ x/3 = y/2
  Đặt  x/3 = y/2 = k
  ⇒ x = 3k ; y = 2k
  ⇒ 3k . 2k = 24
  ⇒ 6k^2 = 24
  ⇒ k^2 = 4
  ⇒ k = ±2
  Nếu  k = 2 ⇒ x = 6 ; y = 4
  Nếu  k = -2 ⇒ x = -6 ; y = -4
  Vậy  (x ; y) = (6 ; 4) = (-6 ; -4)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )