Toán Lớp 7: PHẦN II : TỰ LUẬN PHẦN ĐẠI SỐ Bài 1 : Tính bằng cách hợp lý nếu có : a) 15/16 ∶ (1/2-2/3)^2

Question

Toán Lớp 7: PHẦN II : TỰ LUẬN
PHẦN ĐẠI SỐ
Bài 1 : Tính bằng cách hợp lý nếu có :
a) 15/16 ∶ (1/2-2/3)^2 ;
b) 1 4/23+5/21-4/23+0,5+16/21
c) 35 1/6:((-4)/5)-45 1/6 ∶((-4)/5)
d) 3/4-[(-5/3)-(1/12+2/9)]
e) -3,75.(-7,2)+2,8 .3,75
f) 2^3.(0,75-1/4):(3 1/2-2 1/4), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 6 tháng 2022-05-25T20:27:09+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bài 1:
  a, 15/16 : (1/2 – 2/3)^2
      = 15/16 : (3/6 – 4/6)^2
      = 15/16 : (frac{-1}{6})^2
      = 15/16 : frac{(-1)^2}{6^2}
      = 15/16 : 1/36
      = 15/16 · 36
      = 5/4 · 3
      = 15/4
  b, 1 4/23 + 5/21 – 4/23 + 0,5 + 16/21
      = 27/23 + 5/21 – 4/23 + 1/2 + 16/21
      = (27/23 – 4/23) + (5/21 + 16/21) + 1/2
      = 23/23 + 21/21 + 1/2
      = 1 + 1 + 1/2
      = 2 + 1/2
      = 4/2 + 1/2
      = 5/2
  c, 35 1/6 : frac{-4}{5} – 45 1/6 : frac{-4}{5}
      = (211/6 – 271/6) : frac{-4}{5}
      = frac{-60}{6} · frac{-5}{4}
      = -10 · frac{-5}{4}
      = 50/4 = 25/2
  d, 3/4 – [(frac{-5}{3}) – (1/12 + 2/9)]
      = 3/4 – [(frac{-5}{3}) – (3/36 + 8/36)]
      = 3/4 – [(frac{-5}{3}) – frac{-5}{36}]
      = 3/4 – (frac{-60}{36} + frac{5}{36})
      = 3/4 – frac{-55}{36}
      = 27/36 + 55/36
      = 82/36 = 41/18
  e, -3,75 · (-7,2) + 2,8 · 3,75
      = 3,75 · 7,2 + 2,8 · 3,75
      = 3,75 · (7,2 + 2,8)
      = 3,75 · 10
      = 37,5
  f, 2^3 · (0,75 – 1/4) : (3 1/2 – 2 1/4)
     = 8 · (3/4 – 1/4) : ( 7/2 – 9/4)
     = 8 · 2/4 : (14/4 – 9/4)
     = 8 · 1/2 : 5/4
     = 4 · 4/5
     = 16/5
  CHÚC BẠN HỌC TỐT
    
      

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )