Toán Lớp 7: ìm nghiệm của đa thức a, c(x)=2x^2+4x+7 b, D(x)=-2x^2+8x-10 giúp với ạ, mình đang cần gấp

Question

Toán Lớp 7: ìm nghiệm của đa thức a, c(x)=2x^2+4x+7 b, D(x)=-2x^2+8x-10
giúp với ạ, mình đang cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 3 tháng 2022-02-18T05:44:32+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:

  a)

  Ta có: $ C(x)=2x^2+4x+7=0$

  $(2x^2+4x+2)+5=0$

  $2(x^2+2x+1)+5=0$

  $2[(x^2+x)+(x+1)]+5=0$

  $2[x(x+1)+(x+1)]+5=0$

  $2(x+1)(x+1)+5=0$

  $2(x+1)^2+5=0$

  $2(x+1)^2=-5$

  $(x+1)^2=\dfrac{-5}{2}$

  Do $(x+1)^2\geq 0$ (bình phương mọi số luôn lớn hơn hoặc bằng 0)

  Mà $(x+1)^2=\dfrac{-5}{2}$

  Vậy đa thức $C(x)$ không có nghiệm

  b)

  Câu b cần cẩn thận ở dấu

  Ta có: $D(x)=-2x^2+8x-10=0$

  $(-2x^2+8x-8)-2=0$

  $[-2x^2+(-2).(-4)x-(-2).(-4)]-2=0$

  $-2[x^2+(-4)x-(-4)]-2=0$

  $-2(x^2-4x+4)-2=0$

  $-2[(x^2-2x)-(2x-4)]-2=0$

  $-2[x(x-2)-2(x-2)]-2=0$

  $-2(x-2)(x-2)-2=0$

  $-2(x-2)(x-2)=2$

  $(x-2)(x-2)=2:(-2)=-1$

  $(x-2)^2=-1$

  Do $(x-2)^2\geq 0$

  Mà $(x-2)^2=-1$

  Vậy đa thức $D(x)$ không có nghiệm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )