Toán Lớp 7: học sinh lớp 7 được giao trồng 36 cây xanh. Sau khi lớp 7A trồng được 1/5 số cây của lớp, lớp 7B trồng được 1/3 số cây của lớp và lớp 7

Question

Toán Lớp 7: học sinh lớp 7 được giao trồng 36 cây xanh. Sau khi lớp 7A trồng được 1/5 số cây của lớp, lớp 7B trồng được 1/3 số cây của lớp và lớp 7C trồng được 3/7 số cây của lớp thì số cây còn lại của mỗi lớp bằng nhau. Hỏi mỗi lớp được giao trồng bao nhiều cây?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 6 ngày 2022-06-17T03:19:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số cây mỗi lớp trồng được là x,y,z
  ⇒x+y+z=36
  Có:
  +Số cây còn lại của lớp 7A là: x.(1-1/5)=4/5.x
  +Số cây còn lại của lớp 7B là: y.(1-1/3)=2/3y
  +Số cây còn lại của lớp 7C là:z.(1-3/7)=4/7z
  ⇒x.4/5=y.2/3=z.4/7
  hay 4x/5=2y/3=4z/7
  Áp dụng tính chất bằng nahu ta có:
  4x/5=2y/3=4z/7=4x/5=4y/6=4z/7=4.(x+y+z)/5+6+7=144/18=8
  ⇒4x/5=8→x=5.8/4=10
  4y/6=8→x=6.8/4=12
  4z/7=8→x=7.8/4=14
  Vậy số cây lớp 7A trồng được là: 10 cây
         số cây lớp 7B trồng được là: 12 cây
         số cây lớp 7C trồng được là: 14 cây 
   

 2. Gọi a,b,c lần lượt là số cây ba lớp 7A,7B,7C trồng được : 
  Theo đề bài ra, ta có : a-1/5=b-1/3=c-3/7
  =>a.4/5=b.2/3=c.4/7
  a/(5/4)=b/(3/2)=c/(7/4)=(a+b+c)/(5/4+3/2+7/4)=36/(9/2)=8
  a/(5/4)=8<=>a=10
  b/(3/2)=8<=>b=12
  c/(7/4)=8<=>c=14
  Vậy số cây của ba đội 7A, 7B, 7C lần lượt là 10, 12, 14 cây
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )