Toán Lớp 7: Hai bạn mai và hoa có tất cả 128 bông hoa . Số hoa của hai bạn lần lượt tỉ lệ với các số 3:5 . Tính số hoa của mỗi bạn

Question

Toán Lớp 7: Hai bạn mai và hoa có tất cả 128 bông hoa . Số hoa của hai bạn lần lượt tỉ lệ với các số 3:5 . Tính số hoa của mỗi bạn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 6 tháng 2022-06-11T05:22:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số hoa của bạn Mai là x
  Gọi số hoa của bạn Hoa là y
  Ta có: x : y = 3 : 5 và x + y = 128
  => x/3 = y/5 và x + y = 128
  Áp đụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
  Ta có: x/3 = y/5 = $\frac{x + y}{3 + 5}$ = 128/8 = 16
  x/3 = 16 => x = 16 . 3 = 48
  y/5 = 16 => y = 16 . 5 = 80
  => x = 48 ; y = 80

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số bông hoa của hai bạn Hoa và Mai lần lượt là x và y
  ⇒ x/3 = y/5 và x+ y = 128
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta có
  x/3 = y/5 = $\dfrac{x+y}{3+5}$ = 128/8 = 16
  x/3 = 16 ⇒ x = 16 . 3 = 48
  y/5 = 16 ⇒ y = 16 . 5 = 80
  Vậy số hoa của bạn Mai là 48 bông , số hoa của bạn Mai là 80 bông

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )