Toán Lớp 7: ($\frac{1}{3}$ . $\frac{10}{13}$ – $\frac{10}{13}$ . $\frac{11}{13}$) : 10 giúp với

Question

Toán Lớp 7: ($\frac{1}{3}$ . $\frac{10}{13}$ – $\frac{10}{13}$ . $\frac{11}{13}$) : 10
giúp với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 2 tháng 2022-03-03T02:35:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ($\frac{1}{3}$ · $\frac{10}{13}$ – $\frac{10}{13}$ · $\frac{11}{13}$) : 10
  = $\frac{10}{13}$ · ($\frac{1}{3}$ – $\frac{11}{13}$) : 10
  = $\frac{1}{13}$ · $\frac{-20}{39}$
  = $\frac{-20}{507}$

 2.           ( $\frac{1}{3}$ . $\frac{10}{13}$ – $\frac{10}{13}$ . $\frac{11}{3}$ ) : 10
  = [ $\frac{10}{13}$ . ( $\frac{1}{3}$ – $\frac{11}{13}$ )] : 10
  = [ $\frac{10}{13}$ . $\frac{-20}{39}$ ] : 10
  = $\frac{-200}{507}$ : 10
  = $\frac{-200}{507}$ . $\frac{1}{10}$ 
  = $\frac{-20}{507}$.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )