Toán Lớp 7: Chọn câu đúng: Cho = 600. Oz là tia phân giác , M là điểm trên tia Oz sao cho khoảng cách từ M đến cạnh Oy là 5 cm. Khoảng cách từ M đ

Question

Toán Lớp 7: Chọn câu đúng: Cho = 600. Oz là tia phân giác , M là điểm trên tia Oz sao cho khoảng cách từ M đến cạnh Oy là 5 cm. Khoảng cách từ M đến cạnh Ox là:
a, 10cm
b,30cm
c,5cm
d,12cm
Cho P(x) = -5×5 + 4×4 – x2 + x + 1; Q(x) = x5 – 5×4 + 2×3 + 1.
Hiệu của P(x) – Q(x) là:
a,- 4×5 + 9×4 + 2×3 + x2 – 2
b– 6×5+ 9×4 – 2×3 – x2+ x
c5x5 – 9×4 + 2×3 – x – 2
d,6×5 – 9×4 + 2×3 + x2 – x
Cho hai đa thức P(x) = -x3 + 2×2 + x – 1 và Q(x) = x3 – x2 – x + 2. Nghiệm của đa thức P(x) + Q(x) là:
a,0
b,1
c, vô nghiệm
d,-1
Cho DABC cân tại A, có Â = 30o thì mỗi góc ở đáy có số đo là:
a, 35 độ
b, 110 độ
cMột kết quả khác.
d,75 độ
mọi người mình cần gấp !!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 2 tháng 2022-12-19T08:40:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  1, Chọn C. 5×5 – 9×4 + 2×3 – x – 2
  2, Chọn  B. 1
  3, Chọn A. 35 độ
  XIN HAY NHẤT!!
   

 2. Gọi Đường vuông góc với Oy là MP
  Gọi đường vuông góc với Ox là MQ
  Xét tam giác OMP và tam giác OMQ có:
  OM chung
  Góc MPO=MQO=900
  POM=QOM( Phân giác Oz)
  => Tam giác OMP=tam giác OMQ(ch-gn)
  => MP=MQ(cạnh tương ứng)
  Mà MP=5 cm
  => MQ=50
  Vậy khoảng cách từ M đến Ox là 5 cm
  ⇒ Chọn C
  Ta có
  2P(x)=2(6x54x4+3x22x)=12x58x4+6x24x Khi dó 2P(x)+Q(x)=12x58x4+6x24x+2x54x42x3+2x2x3
  =12x58x4+6x24x+2x54x42x3+2x2x3=(12x5+2x5)+(8x44x4)2x3+(6x2+2x2)+(4xx)3=10x512x42x3+8x25x3
  ⇒ Chọn đáp án B
  ⇒ Chọn A
  $\textit{Minz}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )