Toán Lớp 7: Cho $\triangle$ABC có AB < AC, gọi M là trung điểm BC. So sánh $\widehat{BAM}$ và $\widehat{MAC}$

Question

Toán Lớp 7: Cho $\triangle$ABC có AB < AC, gọi M là trung điểm BC. So sánh $\widehat{BAM}$ và $\widehat{MAC}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 2 tháng 2022-03-02T12:48:42+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

   hat{BAM} > hat{MAC}

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Kẻ MD là tia đối của tia MA và MD = MA

  Xét \triangle AMB và \triangle DMC có:

  MD = MA (Giả thiết)

  hat{AMB} = hat{DMC} (2 góc đối đỉnh)

  MB = MC (M là trung điểm của BC)

  => \triangle AMB = \triangle DMC

  => hat{MAB} = hat{MDC} (1)

  => AB = DC (2 cạnh tương ứng)
  Mà AB < AC

  => DC < AC

  \triangle DCA có DC < AC

  => hat{CDA} > hat{CAD}

  Hay hat{MDC} > hat{CAD} (2)

  (1),(2) => hat{MAB} > hat{CAD}

  Hay hat{BAM} > hat{MAC}

  Ảnh minh họa:

  toan-lop-7-cho-triangle-abc-co-ab-ac-goi-m-la-trung-diem-bc-so-sanh-widehat-bam-va-widehat-mac

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )