Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB = AC. Kẻ BD vuông góc với AC, CE vuông góc với AB (D thuộc AC, E thuộc AB). Gọi O là giao điểm của BD và CE. Chứ

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB = AC. Kẻ BD vuông góc với AC, CE vuông góc với AB (D thuộc AC, E thuộc AB). Gọi O là giao điểm của BD và CE. Chứng minh
a) BD = CE
b) tam giác OEB = tam giác ODC
c) AO là tia phân giác của
d) AO là đường trung trực của BC
e) BC // ED, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 1 tháng 2022-12-22T05:26:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Xét Δ ABD vuông tại D và Δ ACE vuông tại E có:
            AB=AC (gt)
            A là góc chung
  Δ ABD = Δ ACE (ch-gn)
  => BD=CE (2 cạnh tương ứng)
  b) Vì AB=AC nên Δ ABC là Δ cân tại A => B=C => B1 + B2 = C1 + C2
  Mà B1 = C1 (vì Δ ABD= Δ ACE) nên B2= C2
  Xét Δ BEC vuông tại E và Δ CDB vuông tại D có:
            BD=CE (cmt)
            B2= C2 (cmt)
  => Δ BEC= Δ CDB (ch-gn)
  => BE=DC (2 cạnh tương ứng)
  Xét Δ OBE vuông tại E và Δ OCD vuông tại D có:
           BE= DC (cmt)
           B1 = C1 (cmt)
  Do đó Δ OBE= Δ OCD (cgv-gnk)
  c) Ta có: AB=AC (gt) => AE+EB= AD+DC
  Mà BE=DC (cmt) nên AE=AD
  Xét Δ ADO và Δ AEO có:
            EO=OD ( vì Δ OBE= Δ OCD)
            AE=AD (cmt)
            AO là cạnh chung
   Δ ADO= Δ AEO (c.c.c)
  => A1= A2 ( 2 góc tương ứng)
  => AO là tia phân giác góc A
  Vậy AO là tia phân giác góc BAC.
  d)Ta có: Tam giác ABC cân tại A
  Mà OA là tia phân giác của góc A
  =>OA vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến
  =>OA là đường trung trực của BC
  e)Vì Δ AEC=Δ ADB
  =>AE=AD (2 cạnh tương ứng)
  Ta có:Δ AED cân tại A
  =>E1=180-A/2    (1)
  Ta có: Δ ABC cân tại A
  =>B1=180-A/2    (2)
  Từ (1) và (2) suy ra:
  B1=E1
  Mà B1 và E1 là hai góc đồng vị
  =>BC // ED

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Xét tam giác ABD vuông tại D và tam giác ACE vuông tại E có:
            AB=AC (gt)
            A là góc chung
  Do đó, …………… (ch-gn)
  => BD=CE (2 cạnh tương ứng)
  b) Vì AB=AC nên tam giác ABC là tam giác cân tại A => B=C => B1 + B2 = C1 + C2
  Mà B1 = C1 (vì tam giác ABD= tam giác ACE) nên B2= C2
  Xét tam giác BEC vuông tại E và tam giác CDB vuông tại D có:
            BD=CE (cmt)
            B2= C2 (cmt)
  Do đó,………. (ch-gn)
  => BE=DC (2 cạnh tương ứng)
  Xét tam giác OBE vuông tại E và tam giác OCD vuông tại D có:
           BE= DC (cmt)
           B1 = C1 (cmt)
  Do đó tam giác OBE= tam giác OCD (cgv-gnk)
  c) Ta có: AB=AC (gt) => AE+EB= AD+DC
  Mà BE=DC (cmt) nên AE=AD
  Xét tam giác ADO và tam giác AEO có:
            EO=OD ( vì tam giác OBE= tam giác OCD)
            AE=AD (cmt)
            AO là cạnh chung
  Do đó,……………..(c.c.c)
  => A1= A2 ( 2 góc tương ứng)
  => AO là tia phân giác góc A
  Vậy AO là tia phân giác góc BAC.
  XIN HAY NHẤT

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )