Toán Lớp 7: Cho `g(x) = 3x + 1` . Tìm điểm `B` để `B(b ; 6)` thuộc đồ thị hàm số `g(x)` `A. B(7/3 ; -6)` `B. B(-2 ; -6)` `C. B(-1/3 ; -6)` `D. (-7/

Question

Toán Lớp 7: Cho `g(x) = 3x + 1` . Tìm điểm `B` để `B(b ; 6)` thuộc đồ thị hàm số `g(x)`
`A. B(7/3 ; -6)`
`B. B(-2 ; -6)`
`C. B(-1/3 ; -6)`
`D. (-7/3 ; -6)`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 1 tuần 2022-04-13T16:06:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  A) Thay x = -7/3 vào B , ta được : 
  g(-7/3) = 3 . (-7/3) + 1
              = -7 + 1
               = -6
  Vậy B(-7/3 ; -6) thì thuộc đồ thị hàm số 
  =>D 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Cho hàm số y=g(x)=3x+1
  Ta có x=-7/3 và thay vào hàm số y=g(x)=3x+1, ta được:
  ->y=g(-7/3)=3.(-7/3)+1
  ->y=g(-7/3)=(3.(-7))/3+1
  ->y=g(-7/3)=(-21)/3+1
  ->y=g(-7/3)=(-7)+1
  ->y=g(-7/3)=-6(luôn đúng)
  ->D 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )