Toán Lớp 7: Câu lạc bộ ” Trải nghiệm sáng tạo cùng robot” của một trường có tổng số học sinh đăng ký tham gia là 45 học sinh, gồm ba lớp 7A,8B và 9

Question

Toán Lớp 7: Câu lạc bộ ” Trải nghiệm sáng tạo cùng robot” của một trường có tổng số học sinh đăng ký tham gia là 45 học sinh, gồm ba lớp 7A,8B và 9C. Biết lớp 7A có 45 học sinh, lớp 8B có 48 học sinh, lớp 9C có 42 học sinh đăng ký tham gia câu lạc bộ ở mỗi lớp tỉ lệ với số học sinh của lớp. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh đăng ký tham gia câu lạc bộ trên ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 ngày 2022-06-17T13:41:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Gọi số học sinh đăng ký tham gia câu lạc bộ của 3 lớp 7A, 8B, 9C lần lượt là x, y, z (hs. x, y, z ∈ NN^**)
  => x/45 = y/48 = z/42 và x + y + z = 45
  \text{Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:}
  x/45 = y/48 = z/42 = (x + y + z)/(45 + 48 + 42)  = 45/135 = 1/3
  x/45 = 1/3 => x = 1/3 . 45 = 15
  y/48 = 1/3 => y = 1/3 . 48 = 16
  z/42 = 1/3 => z = 1/3 . 42 = 14  
  Lớp 7A: 15 hs
  Lớp 8B: 16 hs  
  Lớp 9C: 14 hs

 2. Gọi số học sinh đăng ký tham gia câu lạc bộ của 3 lớp 7A, 8B, 9C lần lượt là x, y, z (ĐKXĐ: x, y, z in NN**)
  Vì tổng số học sinh đăng ký tham gia là 45 học sinh.
  =>x+y+z=45
  Do số học sinh đăng ký tham gia tỷ lệ với số học sinh mỗi lớp.
  =>\frac{x}{45}=\frac{y}{48}=\frac{z}{42}
  \text{Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:}
  \frac{x}{45}=\frac{y}{48}=\frac{z}{42}=\frac{x+y+z}{45+48+42}=\frac{45}{135}=\frac{1}{3}
  Do đó:
  @\frac{x}{45}=\frac{1}{3}=>x=45.1:3=15
  @\frac{y}{48}=\frac{1}{3}=>y=48.1:3=16
  @\frac{z}{42}=\frac{1}{3}=>z=42.1:3=14
  Vậy số học sinh của các lớp lần lượt là:
  @ Lớp 7A có 15 học sinh đăng ký.
  @ Lớp 8B có 16 học sinh đăng ký.
  @ Lớp 9C có 14 học sinh đăng ký.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )