Toán Lớp 7: Biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 10 thì y = -12. a) Tìm hệ số tỉ lệ. b) Hãy biểu diễn y theo x. c) Tính giá t

Question

Toán Lớp 7: Biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 10 thì y = -12.
a) Tìm hệ số tỉ lệ.
b) Hãy biểu diễn y theo x.
c) Tính giá trị của y khi x = 4; x = -8., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 7 ngày 2022-04-13T06:01:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{a/ Vì x và y tỉ lệ nghịch với nhau nên: xy = a (a là hằng số).}$ $\\$ $\text{⇒ a = xy = 10. (-12) = -120}$ $\\$ $\text{⇒ Hệ số tỉ lệ là: -120}$ $\\$ $\text{b/ y = a/x = −120/x }$ $\\$ $\text{c/ Với x=4}$ $\\$ $\text{⇒ y = −120/4 = -30}$ $\\$ $\text{Với x=-8}$ $\\$ $\text{⇒ y = −120−8−120−8 = 15}$ $\\$ $\text{Vậy: khi x = 4 thì y = -30 ; khi x = -8 thì y = 15.}$
   

 2. a) Gọi hệ số tỉ lệ của y đối với x là : K
  Vì y tỉ lệ nghịch với x nên y =$\frac{K}{x}$  hay xy = a
  và khi x = 10 thì y = -12
  Thay x = 10 và y = – 12 vào : y = $\frac{K}{x}$
  Ta có : -12 = $\frac{K}{10}$ → K : 10 = -12  ⇔ K = – 12 .10 = -120
  b) Ta có : K = -120→ y =$\frac{-120 }{x}$
  c) Thay x = 4 vào y =$\frac{K}{x}$ có y = $\frac{-120}{4}$ = -30
      Thay x = – 8 vào y =$\frac{K}{x}$ có y = $\frac{-120}{-8}$ = 15
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )