Toán Lớp 7: biết AB/CD =3/4 1,CD=5CM TÍNH AB 2, AB=9CM TÍNH CD 3,AB+CD=14CM TÍNH AB,CD 4,CD-AB=5CM TÍNH AB,CD 5,AB.CD=48CM TÍNH CD 6,AB^2+AC^2=25CM

Question

Toán Lớp 7: biết AB/CD =3/4
1,CD=5CM TÍNH AB
2, AB=9CM TÍNH CD
3,AB+CD=14CM TÍNH AB,CD
4,CD-AB=5CM TÍNH AB,CD
5,AB.CD=48CM TÍNH CD
6,AB^2+AC^2=25CM TÍNH AB,CD, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 3 ngày 2022-04-19T11:12:19+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Theo đề ta có $\frac{AB}{CD}$=$\frac{3}{4}$ 
  a) Có CD=5cm
  => $\frac{AB}{5}$=$\frac{3}{4}$ 
  => AB=$\frac{3.5}{4}$ 
  => AB=3,75cm
  b) Có AB=9cm
  => $\frac{9}{CD}$=$\frac{3}{4}$ 
  => CD=$\frac{9.4}{3}$ 
  => CD=12cm
  c) Có AB+CD=14
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
  => $\frac{AB}{CD}$=$\frac{3}{4}$=$\frac{AB+CD}{4+3}$=$\frac{14}{7}$=2
  => AB=2.3=6cm
  => CD=4.2=8cm
  d) Có CD-AB=5cm
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
  => $\frac{AB}{CD}$=$\frac{3}{4}$=$\frac{CD-AB}{4-3}$=$\frac{5}{1}$=5
  => AB=5.3=15cm
  => AC=4.5=10cm
  e) Có AB.CD=48cm
  => $\frac{AB}{3}$=$\frac{CD}{4}$=n
  => AB=3n, CD=4n
  Thay 3n và 4n vào AB và CD ta có
  3n.4n=48=> 12n²=48
  => n²=4=> n=2
  => CD=4.2=8cm
  f) Có AB²+AC²=25cm
  => $\frac{AB}{3}$=$\frac{CD}{4}$=n
  => AB=3n, CD=4n
  Thay 3n và 4n vào AB và CD ta có
  => (3n)²+(4n)²=25
  => 9n²+16n²=25
  => 25n²=25
  => n=1cm
  => AB=3.1=3cm
  => CD=4.1=4cm

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )