Toán Lớp 7: biết x/a = y/b = z/c = 3/7 (a,b,c khác 0) và 7x+6y+z=3a Tính tỉ số b/c

Question

Toán Lớp 7: biết x/a = y/b = z/c = 3/7 (a,b,c khác 0) và 7x+6y+z=3a
Tính tỉ số b/c, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 1 tháng 2022-12-19T09:59:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  $-\dfrac{1}{6}.$

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\dfrac{x}{a}=\dfrac{y}{b}=\dfrac{z}{c}=\dfrac{3}{7}(a,b,c \ne 0)\\ \Rightarrow x=\dfrac{3}{7}a; y=\dfrac{3}{7}b; z=\dfrac{3}{7}c$

  Ta có: $7x+6y+z=3a$

  $\Leftrightarrow 7.\dfrac{3}{7}a+6.\dfrac{3}{7}b+\dfrac{3}{7}c=3a\\ \Leftrightarrow 3a+\dfrac{18}{7}b+\dfrac{3}{7}c=3a\\ \Leftrightarrow \dfrac{18}{7}b+\dfrac{3}{7}c=0\\ \Leftrightarrow \dfrac{18}{7}b=-\dfrac{3}{7}c\\ \Leftrightarrow 18b=-3c\\ \Leftrightarrow b=-\dfrac{1}{6}c\\ \Leftrightarrow \dfrac{b}{c}=-\dfrac{1}{6}.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )