Toán Lớp 7: Bài 5: Số học sinh của 4 khối 9; 8; 7; 6 của một trường tỉ lệ với các số 6; 7; 8; 9. a) Tính số học sinh của mỗi khối biết tổng số học

Question

Toán Lớp 7: Bài 5: Số học sinh của 4 khối 9; 8; 7; 6 của một trường tỉ lệ với các số 6; 7; 8; 9.
a) Tính số học sinh của mỗi khối biết tổng số học sinh của toàn trường là 600 học sinh.
b) Biết rằng số học sinh của khối 8 ít hơn số học sinh của khối 6 là 50 học sinh. Tính số
học sinh của toàn trường.
c) Biết rằng số học sinh của khối 9 ít hơn số học sinh của khối 7 là 40 học sinh. Tính số
học sinh của khối 6 và khối 8., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 2 tháng 2022-06-04T12:42:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  G ọisố học sinh 4 kối 9, 8, 7, 6 lần lượt là x, y , z, a( x,y,z,a thuộc N*)
  Vì tổng số học sinh toan trường là 600 em  => x+y+z+a = 600
  Vì số học sinh khối 9,8,7,6 lần lượt tỉ lệ với 6,7,8,9 =>$\frac{x}{6}$ =$\frac{y}{7}$ =$\frac{a}{9}$
  Ap dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:$\frac{x}{6}$ =$\frac{y}{7}$ =$\frac{z}{8}$ =$\frac{a}{9}$ =$\frac{x}{6}$ +$\frac{y}{7}$ +$\frac{z}{8}$ +$\frac{a}{9}$ = $\frac{600}{30}$ =20
  ta có : $\frac{x}{6}$= 20 suy ra x=120.
  $\frac{y}{7}$ =20 suy ra y=140
  $\frac{z}{8}$ =20 suy ra z =160
  $\frac{a}{9}$ =20 suy ra a =180
  Vậy học sinh 4 khối của trường đó lần lượt là 120, 140, 160, 180 học sinh

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh khối 6, 7, 8, 9 lần lượt theo thứ tự là a, b, c, d
  Theo đề bài ta có a/9 = b/8= c/7= d/6 và a + b + c + d = 900
  Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có
  a/9 = b/8 = c/7 = d/6 = (a+b+c+d)/(9+8 +7+6) = 900/ 30 = 30
  Vậy
  a = 9.30 = 270
  b= 8.30 = 240
  c = 7.30 = 210
  d= 6.30 = 180
  Vậy số học sinh khối 6 là 270 học sinh, khối 7 là 240 học sinh, khối 8 là 210 học sinh, khối 9 là 180 học sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )