Toán Lớp 7: Bài `5`: Cho $\Delta{ABC}$ có $\widehat{B}$ = $\widehat{C}$ = `40^0`, `BD` là tia phân giác của $\widehat{BAC}$ `CMR :` $\text{ BD + A

Question

Toán Lớp 7: Bài `5`: Cho $\Delta{ABC}$ có $\widehat{B}$ = $\widehat{C}$ = `40^0`, `BD` là tia phân giác của $\widehat{BAC}$
`CMR :` $\text{ BD + AD = BC }$
Cần giúp đỡ nhanhhhhhh ( helpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 1 tuần 2022-04-13T13:16:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $BD$ là phân giác của $\widehat{ABC}$
  $\Rightarrow \widehat{ABD}=\widehat{CBD}=\dfrac12\widehat{B}= 20^\circ$
  Trên $BC$ lấy điểm $E$ sao cho $BE = BD$
  $\Rightarrow \triangle BED$ cân tại $B$
  $\Rightarrow \widehat{BED}=\dfrac{180^\circ -\widehat{EBD}}{2}= 80^\circ$
  Từ $D$ lần lượt kẻ $DH\perp AB;\ DK\perp BC$
  $\Rightarrow \widehat{HAD}=\widehat{B} +\widehat{C}= 80^\circ$
  $\Rightarrow \widehat{HAD}=\widehat{KED}= 80^\circ$
  Ta lại có: $BD$ là phân giác $\widehat{B}$
  $DH\perp AB;\ DK\perp AC$
  $\Rightarrow DH = DK$ (tính chất đường phân giác)
  Xét $\triangle HAD$ và $\triangle KED$ có:
  $\begin{cases}\widehat{HAD}=\widehat{KED}\quad (cmt)\\DH = DK\quad (cmt)\\\widehat{H}=\widehat{K}= 90^\circ\end{cases}$
  Do đó $\triangle HAD =\triangle KED$ (cạnh góc vuông – góc nhọn kề)
  $\Rightarrow AD = ED\quad (1)$ (hai cạnh tương ứng)
  Mặt khác:
  $\widehat{DEB}=\widehat{EDC} + \widehat{DCE}$ (góc ngoài của $\triangle CDE$)
  $\Rightarrow \widehat{EDC}=\widehat{DEB} -\widehat{DCE}= 80^\circ – 40^\circ = 40^\circ$
  $\Rightarrow \widehat{EDC}=\widehat{DCE}$
  $\Rightarrow \triangle CDE$ cân tại $E$
  $\Rightarrow ED = EC\qquad (2)$
  Từ $(1)(2)\Rightarrow AD = EC$
  Khi đó:
  $BD + AD = BE + EC = BC$ (đpcm)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )