Toán Lớp 7: bài 1 tìm x a,1/3+2/3.x=-7 b1/3.x=2/3.(x-1)=0 c, 2.(x-3)=12 d,2/3.x=1/2 e 1/3+1/3:x=1

Question

Toán Lớp 7: bài 1 tìm x
a,1/3+2/3.x=-7
b1/3.x=2/3.(x-1)=0
c, 2.(x-3)=12
d,2/3.x=1/2
e 1/3+1/3:x=1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 2 tháng 2022-12-19T10:56:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 1/3+2/3x=-7
  <=>2/3x=-7-1/3
  <=>2/3x=-22/3
  <=>x=-22/3÷2/3
  <=>x=-22/3*3/2
  <=>x=-11
     text{vậy} S={-11}
   b) 1/3x-2/3(x-1)=0
  <=>1/3x-2/3x+2/3=0
  <=>-1/3x=-2/3
  <=>x=-2/3÷(-1/3)
  <=>x=2/3*3
  <=>x=2
     text{vậy} S={2}
   c) 2(x-3)=12
  <=>x-3=12/2
  <=>x-3=6
  <=>x=6+3
  <=>x=9
      text{vậy} S={9}
   d) 2/3x=1/2
  <=>x=1/2÷2/3
  <=>x=1/2*3/2
  <=>x=3/4
    text{vậy} S={3}
   e) 1/3+1/3÷x=1
  <=>1/3÷x=1-1/3
  <=>1/3÷x=2/3
  <=>x=1/3÷2/3
  <=>x=1/3*3/2
  <=>x=1/2
     text{vậy} S={1/2}
   text{xin 5 sao và hay nhất nha}

 2. Giải đáp:
  A, 1/3+2/3.x=-7
              2/3.x=-7-1/3
              2/3.x=-22/3
                    x = -22/3 : 2/3
                    x = -11
  C, 2.(x-3)=12
     2x-6    =12
     2x        = 12+6
     2x        = 18 
       x        = 18 : 2
       x        =
  D, 2/3.x=1/2
            x = 1/2 : 2/3
            x = 3/4
  E, 1/3+1/3:x=1
             1/3:x = 1-1/3
             1/3:x =2/3
                   x = 2/3 . 1/3
                  x = 2/9
  XIN HAY NHẤT!!!
      
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )