Toán Lớp 7: Ba số a; b;c tỉ lệ với các số 3;5;7 và b-a =20.tính P=a+b+c

Question

Toán Lớp 7: Ba số a; b;c tỉ lệ với các số 3;5;7 và b-a =20.tính P=a+b+c, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 4 ngày 2022-06-19T01:23:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#AS$
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:
  a/3 = b/5 = c/7 = $\dfrac{b – a}{5 – 3}$ = 20/2 = 10
  +) a/3 = 10 => a = 30
  +) b/5 = 10 => b = 50
  +) c/7 = 10 => c = 70
  => P = a + b + c
  Thay số: P = 30 + 50 + 70
  Vậy P = 150

 2. Theo đề bài ta có:
  @a; b;c tỉ lệ với các số 3;5;7 => a/3=b/5=c/7
  @b-a=20
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
  a/3=b/5=c/7={b-a}/{5-3}=20/2=10
  => a/3=10=>a=10.3=30
  => b/5=10=>b=10.5=50
  =>c/7=10=>c=10.7=70
  P=a+b+c
   =30+50+70
   =150
  Vậy tổng của P=150
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )