Toán Lớp 7: ai giải giúp mik với a) x-1/x+2=x-5/x+6 b)x+3/x+5=2/7

Question

Toán Lớp 7: ai giải giúp mik với
a) x-1/x+2=x-5/x+6
b)x+3/x+5=2/7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 1 tháng 2022-12-19T10:51:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a, x=(-1)/2
  b, x=(-11)/5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,
  (x-1)/(x+2)=  (x-5)/(x+6) (Điều kiện :  x\ne -2, x\ne -6)
  -> (x-1) (x+6) = (x+2) (x-5)
  -> x (x+6) – 1 (x+6) = x (x-5)+ 2 (x-5)
  ->x^2 + 6x – x-6 = x^2 – 5x + 2x – 10
  -> x^2 + (6x-x)-6=x^2 + (-5x+2x)-10
  ->x^2 + 5x-6=x^2-3x-10
  ->x^2+5x-6-x^2+3x+10=0
  -> (x^2-x^2) + (5x+3x) + (-6+10)=0
  -> 8x + 4=0
  ->8x=0-4
  ->8x=-4
  ->x=-4: 8
  ->x=(-1)/2 (Thỏa mãn)
  Vậy x= (-1)/2
  b,
  (x+3)/(x+5)=2/7 (Điều kiện : x \ne -5)
  ->(x+3) . 7= (x+5).2
  ->7x +21=2x+10
  -> 7x-2x=-21+10
  ->5x=-11
  ->x=-11:5
  ->x=(-11)/5 (Thỏa mãn)
  Vậy x=(-11)/5
   

 2. Trình bày lời giải:
  a)
  (x-1)/(x+2)=(x-5)/(x+6)(ĐK:x\ne-2;-6)
  =>(x+2)(x-5)=(x-1)(x+6)
  =>x.(x-5)+2.(x-5)=x.(x+6)-1.(x+6)
  =>x^2-5x+2x-10=x^2+6x-x-6
  =>x^2-3x-10=x^2+5x-6
  =>x^2-3x-10-x^2-5x+6=0
  =>-8x-4=0
  =>-8x=0+4
  =>-8x=4
  =>x=4:(-8)
  =>x=-1/2
  Vậy x=-1/2
  b)
  (x+3)/(x+5)=2/7(ĐK:x\ne-5)
  =>(x+5).2=(x+3).7
  =>2x+2.5=7x+3.7
  =>2x+10=7x+21
  =>2x+10-7x-21=0
  =>-5x-11=0
  =>-5x=0+11
  =>-5x=11
  =>x=-11/5
  Vậy x=-11/5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )