Toán Lớp 7: A) Tìm a,b,c a= b/2=c/3 và 4a – 3b +2c= 36 B) tìm x,y,z x/2=y/3,y/5=z/4 và x-y+z= -49

Question

Toán Lớp 7: A) Tìm a,b,c
a= b/2=c/3 và 4a – 3b +2c= 36
B) tìm x,y,z
x/2=y/3,y/5=z/4 và x-y+z= -49, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 6 tháng 2022-06-20T11:48:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) $a=9,b=18,c=27$
  b) $a=-70,b=-105,c=-84$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a)\,a=\dfrac b2=\dfrac c3\\\Rightarrow\dfrac {4a}4=\dfrac{3b}6=\dfrac {2c}{6}=\dfrac{4a-3b+2c}{4-6+6}=\dfrac{36}4=9\\\Rightarrow\left\{\begin{array}{l} a=9\\\dfrac b2=9\Rightarrow b=18\\\dfrac c3=9\Rightarrow c=27\end{array}\right.\\b)\,\dfrac x2=\dfrac y3\Rightarrow \dfrac x{10}=\dfrac y{15}\\\dfrac y5=\dfrac z4\Rightarrow\dfrac y{15}=\dfrac z{12}\\\Rightarrow \dfrac x{10}=\dfrac y{15}=\dfrac z{12}=\dfrac{x-y+z}{10-15+12}=\dfrac{-49}7=-7\\\Rightarrow\left\{\begin{matrix}\dfrac x{10}=-7\Rightarrow x=-70\\\dfrac y{15}=-7\Rightarrow y=-105\\\dfrac z{12}=-7\Rightarrow z=-84\end{matrix}\right.$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau . Ta có :
  a/1 = b / 2 = c / 3 
  $=\dfrac{4a}{4 }=$ $\dfrac{3b}{6}=$$\dfrac{2c}{6}$$=\dfrac{4a-3b-2c}{4-6+6}$ =9
  =>a/1=9=>a=1.9=>a=9
  =>b/2=9=>b=2.9=>b=18
  =>c/3=9=>c=3.9=>c=27
  Vậy a=9;b=18;c=27
  b, Ta có :
  x/2 = y / 3 , y/ 5 = z / 4 => x / 10 = y / 15 , y/15 = z / 12 => x / 10 = y / 15 = z / 12
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 
  =>x / 10 = y / 15 = z / 12=$\dfrac{x-y+z}{10-15+12}$ =-49/7=-7
  =>x / 10 = -7 => x = 10 . (-7) => x = -70
  =>y/15 = -7 => y = 15 . (-7) => y = -105
  =>z / 12 = -7=>z = 12 . (-7) => z = -84
  Vậy x=-70 ; y= -105 ; z = -84

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )