Toán Lớp 7: 1. Khẳng định nào sau đây là sai? A. -3 € Q B. 1,(23) € I C. 1,245 € R D. 5 € N 2. Tìm x; y; z biết chúng lần lượt tỉ lệ với 2; 4;

Question

Toán Lớp 7: 1. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. -3 € Q
B. 1,(23) € I
C. 1,245 € R
D. 5 € N
2. Tìm x; y; z biết chúng lần lượt tỉ lệ với 2; 4; 5 và tổng của chúng bằng – 22. Giá trị của x; y; z lần lượt là A. -4; -8; – 10
B. -5; -6; -8
C. 4; 8; 10
D. 22; 0; 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 45 phút 2022-06-18T02:40:39+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. Khẳng định nào sau đây là sai?
  A. -3 € Q
  B. 1,(23) € I
  C. 1,245 € R
  D. 5 € N
  \text{=>N là tập họp số tự nhiên, 5 là số tự nhiên}
  \text{=>R là tập họp số thực, 1,245 là số thực}
  \text{=>I là tập họp số vô tỉ, 1,(23) là số vô tỉ}
  \text{=>Q là tập họp số hữu tỉ, -3 là số nguyên}
  2. Tìm x; y; z biết chúng lần lượt tỉ lệ với 2; 4; 5 và tổng của chúng bằng – 22. Giá trị của x; y; z lần lượt là
  A. -4; -8; – 10
  B. -5; -6; -8
  C. 4; 8; 10
  D. 22; 0; 2
  \text{Theo đề bài ta có: x + y + z = -22}
  => x/2 = y/4 = z/5 => {x + y + z}/{2 + 4 + 5} = -22/11 = -2
  => x/2 = -2 => x . 1 = 2 . -2 = -4
  => y/4 = -2 => y . 1 = 4 . -2 = -8
  => z/5 = -2 => z . 1 = 5 . -2 = -10
  \text{=>Gía trị của x; y; z lần lượt là -4; -8; -10}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )