Toán Lớp 7: 1) 6x^3 – x^2 – 2x 2) x^4 – 53 x^2 y^2 + 196y^4 3) x^3 +4x^2 – 29 x + 24 (đề bài là phân tích đa thức thành nhân từ ạ

Question

Toán Lớp 7: 1) 6x^3 – x^2 – 2x
2) x^4 – 53 x^2 y^2 + 196y^4
3) x^3 +4x^2 – 29 x + 24 (đề bài là phân tích đa thức thành nhân từ ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 2 tháng 2022-03-02T04:25:29+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\text{1) 6x³ – x² – 2x}$

  $\text{= x(6x² – x – 2)}$

  $\text{= x(6x² – 4x + 3x – 2)}$

  $\text{= x[2x(3x – 2) + (3x – 2)]}$

  $\text{= x(3x – 2)(2x + 1)}$

  $\text{2) $x^{4}$ – 53$x^{2}$$y^{2}$ + 196$y^{4}$}$

  $\text{= $x^{4}$ – 49$x^{2}$$y^{2}$ – 4$x^{2}$$y^{2}$ + 196$y^{4}$}$

  $\text{= x²(x² – 49y²) – 4y²(x² – 49y²)}$

  $\text{= (x² – 4y²)(x² – 49y²)}$

  $\text{= (x – 2y)(x + 2y)(x – 7y)(x + 7y)}$

  $\text{3) x³ + 4x² – 29x + 24}$

  $\text{= x³ – x² + 5x² – 5x – 24x + 24}$

  $\text{= x²(x – 1) + 5x(x – 1) – 24(x – 1)}$

  $\text{= (x² + 5x – 24)(x – 1)}$

  $\text{= (x² + 8x – 3x – 24)(x – 1)}$

  $\text{= [x(x + 8) – 3(x + 8)](x – 1)}$

  $\text{= (x – 3)(x + 8)(x – 1)}$

  $\textit{Ha1zzz}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )