Toán Lớp 7: 1/2021^x+1 + 2021^x = 2022 tìm x hộ mình 2/ tìm x,y,z bt : x,y,z lần lượt tỉ lệ vs 2,3,4 và x^2 – y^2 +2z^2 = 108

Question

Toán Lớp 7: 1/2021^x+1 + 2021^x = 2022
tìm x hộ mình
2/ tìm x,y,z bt : x,y,z lần lượt tỉ lệ vs 2,3,4 và x^2 – y^2 +2z^2 = 108, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 2 ngày 2022-04-19T15:41:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Câu 1:
  2021^{x + 1} + 2021^x = 2022
  2021^x · 2021 + 2021^x · 1 = 2022
  2021^x · (2021 + 1) = 2022
  2021^x · 2022 = 2022
  2021^x = 2022 : 2022
  2021^x = 1
  2021^x = 2021^0
            x = 0
  Vậy x = 0
  Câu 2:
  Ta có:
  x, y, z lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 4
  => x : y : z = 2 : 3 : 4
  => x/2 = y/3 = z/4
  Đặt x/2 = y/3 = z/4 = k 
  => x = 2k
        y = 3k
        z = 4k
  => (2k)^2 – (3k)^2 + 2(4k)^2
        2^2 · k^2 – 3^2 · k^2 + 2 · 4^2 · k^2 = 108
        4 · k^2 – 9 · k^2 + 2 · 16 · k^2 = 108
        4 · k^2 – 9 · k^2 + 32 · k^2 = 108
        k^2 · (4 – 9 + 32) = 108
        k^2 · 27 = 108
        k^2 = 108 : 27
        k^2 = 4 => k = ± 2
  Với k = 2 thì:
  x = 2 · 2 = 4
  y = 3 · 2 = 6
  z = 4 · 2 = 8
  Với k = -2 thì:
  x = 2 · (-2) = -4
  y = 3 · (-2) = -6
  z = 4 · (-2) = -8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )