Toán Lớp 7: 1> 1/3 + 2/3 : x = -7 2> ( 2x + 3/5 ) ^ 2 – 9/25 = 0

Question

Toán Lớp 7: 1> 1/3 + 2/3 : x = -7
2> ( 2x + 3/5 ) ^ 2 – 9/25 = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 2 tháng 2022-11-24T00:59:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1) 1/3 + 2/3 : x = -7
      2/3 : x = -7 – 1/3
      2/3 : x = -22/3
      x = 2/3 : -22/3
      x = -1/11
  2) (2x + 3/5)^2 – 9/25 = 0
      (2x + 3/5)^2 = 0 + 9/25
      (2x + 3/5)^2 = 9/25
      (2x + 3/5)^2 = (±3/5)^2
  => 2x + 3/5 in {3/5; -3/5}
  => 2x in {0; -6/5}
  => x in {0; -3/5}
  Vậy x in {0; -3/5}

 2. Giải đáp:
  1) x=-1/11
  2) x=0 hoặc x=-3/5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) 1/3 + 2/3 : x = -7
  <=> 2/3 : x = -7-1/3
  <=> 2/3 : x = -22/3
  <=> x = 2/3 : (-22)/3
  <=> x = -1/11
  Vậy x=-1/11
  2) (2x + 3/5)^2 – 9/25 = 0
  <=> 2x + 3/5)^2 = 9/25
  TH_1: (2x + 3/5)^2 = (3/5)^2
  <=> 2x + 3/5 = 3/5
  <=> 2x = 3/5 – 3/5
  <=> 2x=0
  <=> x=0
  TH_2: (2x + 3/5)^2 = (-3/5)^2
  <=> 2x + 3/5 = -3/5
  <=> 2x=-3/5-3/5
  <=> 2x=-6/5
  <=> x=-3/5
  Vậy x=0 hoặc x=-3/5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )