Toán Lớp 6: Viết kết quả phép chia dạng a=b×q+r,với 0≤r

Question

Toán Lớp 6: Viết kết quả phép chia dạng a=b×q+r,với 0≤r

in progress 0
Hồng 6 tháng 2022-06-20T05:39:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a , 92 727 : 6 315 = 14 dư 4 317
  ⇔ Kết quả phép chia dưới dạng a = b x q + r là : 92 727 = 6 315 x 14 + 4 317
  b , 589 142 : 1 093 = 539 dư 15
  ⇔ Kết quả phép chia dưới dạng a = b x q + r là : 589 142 = 1 093 x 539 + 15
  c , 68 842 : 6 329 = 10 dư 5 552
  Kết quả phép chia dưới dạng a = b x q + r là : 68 842 = 6 329 x 10 + 5 552
   

 2. 92 727 = 6 315 x 14 + 4 317
  589 142 = 1 093 x 539 + 15
  68 842 = 6 329 x 10 + 5 552
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )