Toán Lớp 6: Tính tổng các số nguyên x, biết rằng -5

Question

Toán Lớp 6: Tính tổng các số nguyên x, biết rằng -5

in progress 0
Nhân 1 tháng 2022-12-21T02:54:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp :
  Tổng là 18
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  -5<x<8
  ->x in {-4; -3; -2; …; 5; 6; 7}
  ->Tổng là : 
  (-4)+(-3)+(-2)+…+5+6+7=5+6+7=18
  Vậy : Tổng là 18

 2. Giải đáp:
             -5<x<8
  x ∈ (±4;±3;±2;±1;0;5;7;8)
           Tổng của các số ±4;±3;±2;±1;0;5;7;8 là
      -4+(-3)+(-2)+(-1)+0+1+2+3+4+5+6+7+8=26
  Vậy Tính tổng các số nguyên x là 26
            @tuanbach 1104  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )