Toán Lớp 6: Tính tổng a.A=1+2+2²+2³+…+2²⁰ b.B=4+4³+4⁵+…+4⁴⁹

Question

Toán Lớp 6: Tính tổng
a.A=1+2+2²+2³+…+2²⁰
b.B=4+4³+4⁵+…+4⁴⁹, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 6 tháng 2022-06-21T03:51:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) A=2^21-1
  b) B=(4^51-4)/15
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) A=1+2+2^2+…+2^20
  2A=2+2^2+2^3+…+2^21
  2A-A=(2+2^2+2^3+…+2^21)-(1+2+2^2+…+2^20)
  A=2^21-1
  b) B=4+4^3+4^5+…+4^49
  4^2B=4^3+4^5+4^7+…+4^51
  16B-B=(4^3+4^5+4^7+…+4^51)-(4+4^3+4^5+…+4^49)
  15B=4^51-4
  B=(4^51-4)/15

 2. A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^20
  ⇒ 2A = (1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^20). 2
  2A = (2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^21)
  ⇒ A = (2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^21) – (1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^20)
  A = 2^21 – 1
  B = 4 + 4^3 + 4^5 + … + 4^49
  ⇒ 4B = (4^1 + 4^3 + 4^5 + … + 4^49). 2
  4^2 B = 4^3 + 4^5 + 4^7 + … + 4^51
  ⇒ 16B – B = (4^3 + 4^5 + 4^7 + … + 4^51) – (4 + 4^3 + 4^5 + … + 4^49)
  B = 4^51 : 15

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )