Toán Lớp 6: Tính một cách hợp lí: a) 17.[29 – (-111)] + 29.(-17); b) 19.43 + (-20).43 – (-40).

Question

Toán Lớp 6: Tính một cách hợp lí:
a) 17.[29 – (-111)] + 29.(-17);
b) 19.43 + (-20).43 – (-40)., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 3 tuần 2022-04-07T18:24:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 17.[29 – (-111)] + 29.(-17)
  =17.40+29.(-17)
  =17.40+(-29).17
  =17.(140+(-29))
   =17.111
  =1887
  b) 19.43 + (-20).43 – (-40).
  =19.43+(-20).43+40
  =43(19+(-20))+40
  =43.(-1)+40
  =(-3)

 2. a) 17 . [29 – (-111)] + 29 . (-17)
  = 17 . (29 + 111) + 29 . (-17)
  = 17 . 140 + 29 . (-17)
  = 17 . (-140 + 29)
  = 17 . (-111)
  = -1887
  ___________________________________
  b) 19 . 43 + (-20) . 43 – (-40)
  = 43 . [19 + (-20)] + 40
  = 43 . (-1) + 40
  = -43 + 40
  = -3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )