Toán Lớp 6: Tính Hợp Lí 36. (-60 – 40) + 64. (-40 + 36) (-1)2021. (-70) + (-2020)0. 45 + (-5)2. (-2)3

Question

Toán Lớp 6: Tính Hợp Lí
36. (-60 – 40) + 64. (-40 + 36)
(-1)2021. (-70) + (-2020)0. 45 + (-5)2. (-2)3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 6 tháng 2022-06-20T17:11:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a.36 . (-60 – 40) + 64. (-40 + 36)
  =36.(-60) – 36.40 + 64.(-40) + 64.36
  =36.(-60) – 36.40 – 64.40 + 64.36
  =36.(-60 + 64) – 40.(36 + 64)
  =36.4 – 40.100
  =114 – 4000
  =-3856
             
  b.(-1)2021. (-70) + (-2020).0. 45 + (-5)2. (-2)3
  =-2021. (-70) + 0 + (-10).(-6)
  =-2021. (-70) + (-10).(-6)
  =-2021. (-70) + (-10).(-6)
  =-2021. (-70) + 60
  =141470 + 60
  =141530
  #natrak8
  Xin hay nhứt

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   36.(-60-40)+64.(-40+36)
  =36.-20+64.4
  =-720+256
  =-464
  -(1)2021.-(-70)+-(-2020)0.45+(-5)2.(-2)3
  =(2021-2020).(2-2).(5-3).(-70).45+0
  =0.0.(-2).(-70).45+0
  =(2.70).45
  =140.45
  =6300

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )