Toán Lớp 6: Tìm $x∈Z$ biết: a)$3-(17-x)=-36$ b)$25+(x-5)=15$ c)$x+(-62)+(-46)=-14$ d)84+x=(-32)+(-48)$ e)$x:9-105=(-48)-52$ f)$95-3.(x+4)=86$

Question

Toán Lớp 6: Tìm $x∈Z$ biết:
a)$3-(17-x)=-36$
b)$25+(x-5)=15$
c)$x+(-62)+(-46)=-14$
d)84+x=(-32)+(-48)$
e)$x:9-105=(-48)-52$
f)$95-3.(x+4)=86$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 2 tháng 2022-03-14T20:15:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  $a) 3-(17-x)=-36$

  $⇒ 17-x= 3-(-36)$

  $⇒ 17-x= 39$

  $⇒ x= 17-39$

  $⇒ x= -22$

  $vậy$ $x=-22$

  $b) 25+(x-5)=15$

  $⇒ x-5= 15-25$

  $⇒ x-5=-10$

  $⇒ x=(-10)+5$

  $⇒ x=-5$

  $Vậy$ $x=-5$

  $c) x+(-62)+(-46)=-14$

  $⇒ x+(-108)=-14$

  $⇒ x= (-14)-(-108)$

  $⇒ x= 94$

  $Vậy$ $x=94$

  $d) 84+x=(-32)+(-48)$

  $⇒ 84+x=(-80)$

  $⇒ x= (-80)-84$

   $⇒ x= -164$

  $Vậy$ $x=-164$

  $e) x:9-105=(-48)-52$

  $⇒ x:9-105= -100$

  $⇒ x:9= (-100)+105$

  $⇒ x:9= 5$

  $⇒ x= 5 .9$

  $⇒ x=45$

  $Vậy$ $x=45$

  $f) 95-3.(x+4)=86$

  $⇒ 3.(x+4)= 95-86$

  $⇒ 3.(x+4)=9$

  $⇒ x+4= 9:3$

  $⇒ x+4=3$

  $⇒ x=-1$

  $vậy$ $x=-1$

 2. Giải đáp:

  a, 3−(17−x)=−36

  -> 17 – x = 3 – (-36)

  -> 17 – x = 3 + 36

  -> 17 – x = 39

  -> x = 17 – 39

  -> x = -22

  Vậy x = -22

  ____________

  b, 25+(x−5)=15

  -> x – 5 = 15 – 25

  -> x – 5 = -10

  -> x = (-10) + 5

  -> x = -5

  Vậy x = -5

  ____________

  c, x+(−62)+(−46)=−14

  -> x  – 62 – 46 = -14

  -> x  – 62 = -14 + 46

  -> x – 62 = 32

  -> x = 32 + 62

  -> x = 94

  -> x = 94

  Vậy x = 94

  ____________

  d, 84+x=(-32)+(-48)

  -> 84 + x = -80

  -> x = (-80) – 84

  -> x = -164

  Vậy x = -164

  _____________

  e, x:9-105=(-48)-52

  -> x : 9 – 105 = -100

  -> x : 9 = (-100) + 105

  -> x : 9 = 5

  -> x = 5 . 9

  -> x = 45

  Vậy x = 45

  _____________

  f,95-3.(x+4)=86

  -> 3.(x + 4) = 95 – 86

  -> 3.(x + 4) = 9

  -> x + 4 = 3

  -> x = 3 – 4

  -> x = -1

  Vậy x = -1

  $#dairana$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )