Toán Lớp 6: Tìm x thuộc N biết a,6 chia hết (x+1) b,18 chia hết (2x+1) c,(x+10) chia hết (x+3) d,(2x+9) chia hết (x+3)

Question

Toán Lớp 6: Tìm x thuộc N biết
a,6 chia hết (x+1)
b,18 chia hết (2x+1)
c,(x+10) chia hết (x+3)
d,(2x+9) chia hết (x+3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 6 tháng 2022-06-11T09:03:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  a)
  x={0;2;1;5}
  b)
  x={1;4}
  c)
  x={4;…..}
  d)
  x={0}
  bn xếp x vào thì sẽ ra kết quả nhé

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  6 \vdots x + 1
  ⇒ x + 1 ∈ Ư_((6)) = {1 ; 2 ; 3 ; 6}
  ⇒ x = {0 ; 1 ; 2 ; 5}
  b)
  18 \vdots 2x + 1
  ⇒ 2x + 1 ∈ Ư_((18)) = {1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18}
  ⇒ x = {0 ; 1 ; 4}
  c)
  x + 10 \vdots x + 3
  ⇒ (x + 3) + 7 \vdots x + 3
  ⇒ 7 \vdots x + 3
  ⇒ x + 3 ∈ Ư_((7)) = {1 ; 7}
  ⇒ x = {4}
  d)
  2x + 9 \vdots x + 3
  ⇒ 2(x + 3) + 3 \vdots x + 3
  ⇒ 3 \vdots x + 3
  ⇒ x + 3 ∈ Ư_((3)) = {1 ; 3}
  ⇒ x = {0}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )